De Monumentenvereniging heeft als doelstelling in algemene zin  kennis en belangstelling bij te brengen voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de stad Doesburg. Zij tracht dat te doen door een groot aantal middelen in te zetten.

De vereniging is opgericht in 1961 om het herstel van de Grote of Martinikerk te bevorderen. De toren van deze kerk is op 15 april 1945 - een dag voor de bevrijding - door de bezetter opgeblazen. Om deze reden is gekozen voor de naam Monumentenvereniging 15 april 1945. De restauratie van de kerk en de toren is in 1972 voltooid. Sindsdien zet de vereniging zich in voor het behoud en waar nodig herstel van de cultuurhistorische waarden van de stad Doesburg.

Zo heeft de vereniging begin jaren '80 de Stichting Stadsherstel in het leven geroepen. Door de Stichting Stadsherstel zijn in de tachtiger en negentiger jaren een aantal panden gerestaureerd en aan belangstellenden verkocht. Onder meer heeft deze stichting een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de restauratie van het Arsenaal.
Recent heeft de stichting de aanzet gegeven tot het weer beter 'beleefbaar' maken van de door Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken rond Doesburg.
De Stichting Stadsherstel is in 2016 formeel opgeheven en het restkapitaal is overgedragen aan de Monumentenvereniging.

Verder organiseert de Monumentenvereniging diverse activiteiten, lezingen en excursies, geeft voorlichting en kan - op kleine schaal - onderhoud van monumenten stimuleren door subsidies te verschaffen.       

Leden van de vereniging ontvangen jaarlijks de uitgave Doesborgh Nieuws.

 

LAATSTE NIEUWS:

6 januari 2018:

Monumentenvereniging Doesburg bedankt vrijwilligers snoeiploeg Hoge Linie

De Monumentenvereniging Doesburg heeft samen met de Stichting Doesburg Vestingstad snoeiploeg op de Hoge Linie met een Nieuwjaarsattentie in het zonnetje gezet.
Al drie jaar lang zijn zo’n elf vrijwilligers onder leiding van Cor van den Bergh en onder regie van Staatsbosbeheer zeer zorgvuldig bezig het grootse rijksmonument van Doesburg, de Hoge Linie , in 1702 aangelegd door Menno van Coehoorn, weer onder de verwilderde struiken vandaan te toveren.
De ploeg kan nog steeds vrijwilligers gebruiken. Liefhebbers kunnen contact opnemen met Cor van den Bergh, telefoon 0313 438008.

Lees meer

 

19 december 2017:

Notulen Algemene Leden Vergadering 2017

De algemene leden vergadering heeft op maandag 13 november 2017 in de Gasthuiskerk plaats gevonden. Bijgevoegd de conceptversie van deze vergadering. De notulen worden vastgesteld in de volgende ledenvergadering.

 pdfconcept_notulen_ALV_13-11-2017.pdf

 

11 december 2017:

Thema avond 'Verduurzamen van monumenten'

Afgelopen oktober is in samenwerking met de Gemeente Doesburg een thema avond georganiseerd over verduurzamen van monumenten. Duurzaamheid staat momenteel zeer in de belangstelling. We moeten zuinig met onze energiebronnen omgaan. Voor woningen zijn isolerende maatregelen daarom hard nodig. Ze besparen niet alleen energie en dus kosten, maar verhogen ook het comfort en de veiligheid.
Historische monumentale panden zijn in de regel vaak minder goed geïsoleerd dan nieuwe woningen, maar ook voor monumentale panden zijn er verschillende specifieke oplossingen om onnodig energieverlies te voorkomen, zoals dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie en raamisolatie. Al die oplossingen mogen de monumentale waarde van een pand echter niet aantasten. De mogelijkheden en onmogelijkheden zijn besproken tijdens de thema avond. Een samenvatting is in te zien in het bijgevoegde pdf bestand.

pdfsamenvatting_verduurzamen_van_monumenten_in_doesburg.pdf

 

26 oktober 2017:

Contactblad Doesborgh Nieuws 2017

De laatste uitgave van onze jaarlijkse contactblad is terug van de drukker. Dit jaar volledig in kleur. In deze uitgave kunt u onder andere het verslag van de ALV 2016 terug lezen, de agenda van de komende ALV 2017, plannen voor 2018 en interessante artikelen over ons cultureel erfgoed. Het Doesborgh nieuws is in pdf formaat in te zien via onderstaande link. Veel leesplezier.

pdfdoesborghnieuws_64_2017.pdf

 

5 juli 2017:

Oud-burgemeester Baron Van Tuyll van Serooskerken overleden

Wij ontvingen het droeve nieuws dat op 5 juli Baron van Tuyll van Serooskerken, Heer van Leende, Heeze en Zesgehuchten in zijn woonplaats Heeze is overleden. De heer Van Tuyll was van 1956 tot 1962 burgemeester van Doesburg en heeft zich in die tijd zeer ingezet voor de herbouw van de Martinitoren. Vanaf de oprichting tot zijn overlijden op honderdjarige leeftijd is de heer Van Tuyll trouw lid van onze vereniging geweest. Wij gedenken hem in dankbaarheid.

 

1 juli 2017:

Zienswijze bestuur uitbreidingsplannen ROTRA en Ubbink

pdfecopark_pdf

 

30 juni 2017:

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven en monumentenpanden uitgesteld tot 2019.  

Het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing wordt met een jaar uitgesteld tot 2019. Dat schrijft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer.
Het wetsvoorstel regelt de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven. Hoewel het wetsvoorstel is uitgesteld, gaat het ministerie wel verder met de nadere uitwerking van vervangende subsidieregelingen voor het onderhoud van rijksmonumenten en de stimulering van scholing gericht op invoering per 2019. Het nieuwe kabinet moet hier definitieve besluiten over nemen.
Na de verkiezingen van 15 maart 2017 is het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing controversieel verklaard. Hierdoor ligt het besluitvormingsproces rondom dit wetsvoorstel nu stil. Wel heeft het kabinet in de Voorjaarsnota opgenomen dat de bezuiniging op deze dossiers wordt teruggedraaid, waardoor het volledige fiscale budget beschikbaar komt voor de vervangende uitgavenregelingen.
Meer informatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 30 juni 2017

 

Juni 2017:

De opstalverzekering van een monument

Een opstal is een bouwwerk, een door de mens op de grond geplaatst (gestald) object. Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan de opstal dekt. Men kan een opstalverzekering voor een gebouwd monument afsluiten zonder rekening te houden met het verzekeren van de eventueel aanwezige bijzondere historische en monumentale onderdelen. Maar in ieder geval bij partiële schade blijft de eigenaar verplicht om zorg te dragen voor herstel van de monumentale waarden. Indien men daar niet voor verzekerd is zal men die extra kosten zelf moeten dragen. Het is dus raadzaam deze onderdelen wél te verzekeren en daarover duidelijke afspraken te maken met de opstalverzekeraar. Lees meer hierover in het bijgevoegde pdf bestand.

pdfverzekeren van een monument

 

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.