De Monumentenvereniging heeft als doelstelling in algemene zin  kennis en belangstelling bij te brengen voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de stad Doesburg. Zij tracht dat te doen door een groot aantal middelen in te zetten.

De vereniging is opgericht in 1961 om het herstel van de Grote of Martinikerk te bevorderen. De toren van deze kerk is op 15 april 1945 - een dag voor de bevrijding - door de bezetter opgeblazen. Om deze reden is gekozen voor de naam Monumentenvereniging 15 april 1945. De restauratie van de kerk en de toren is in 1972 voltooid. Sindsdien zet de vereniging zich in voor het behoud en waar nodig herstel van de cultuurhistorische waarden van de stad Doesburg.

Zo heeft de vereniging begin jaren '80 de Stichting Stadsherstel in het leven geroepen. Door de Stichting Stadsherstel zijn in de tachtiger en negentiger jaren een aantal panden gerestaureerd en aan belangstellenden verkocht. Onder meer heeft deze stichting een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de restauratie van het Arsenaal.
Recent heeft de stichting de aanzet gegeven tot het weer beter 'beleefbaar' maken van de door Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken rond Doesburg.
De Stichting Stadsherstel is in 2016 formeel opgeheven en het restkapitaal is overgedragen aan de Monumentenvereniging.

Verder organiseert de Monumentenvereniging diverse activiteiten, lezingen en excursies, geeft voorlichting en kan - op kleine schaal - onderhoud van monumenten stimuleren door subsidies te verschaffen.       

Leden van de vereniging ontvangen jaarlijks de uitgave Doesborgh Nieuws.       pdfdoesborgh_nieuws_2016.pdf             

 

LAATSTE NIEUWS: 

Oud-burgemeester Baron Van Tuyll van Serooskerken overleden

Wij ontvingen het droeve nieuws dat op 5 juli Baron van Tuyll van Serooskerken, Heer van Leende, Heeze en Zesgehuchten in zijn woonplaats Heeze is overleden. De heer Van Tuyll was van 1956 tot 1962 burgemeester van Doesburg en heeft zich in die tijd zeer ingezet voor de herbouw van de Martinitoren. Vanaf de oprichting tot zijn overlijden op honderdjarige leeftijd is de heer Van Tuyll trouw lid van onze vereniging geweest. Wij gedenken hem in dankbaarheid.

Zienswijze van bestuur inzake de uitbreidingsplannen van de ROTRA en Ubbink. (juli 2017)
pdfecopark_pdf

Afschaffing fiscale aftrek van scholingsuitgaven en monumentenpanden uitgesteld tot 2019.  

Het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing wordt met een jaar uitgesteld tot 2019. Dat schrijft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer.
Het wetsvoorstel regelt de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven. Hoewel het wetsvoorstel is uitgesteld, gaat het ministerie wel verder met de nadere uitwerking van vervangende subsidieregelingen voor het onderhoud van rijksmonumenten en de stimulering van scholing gericht op invoering per 2019. Het nieuwe kabinet moet hier definitieve besluiten over nemen.
Na de verkiezingen van 15 maart 2017 is het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing controversieel verklaard. Hierdoor ligt het besluitvormingsproces rondom dit wetsvoorstel nu stil. Wel heeft het kabinet in de Voorjaarsnota opgenomen dat de bezuiniging op deze dossiers wordt teruggedraaid, waardoor het volledige fiscale budget beschikbaar komt voor de vervangende uitgavenregelingen.
Meer informatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 30 juni 2017

Lees  hier de Nieuwsbrief Monumentenvereniging 15 april 1945, Doesburg. Juli 2017  
pdfnieuwsbrief_monumentenvereniging_juli_2017.pdf

De opstalverzekering van een monument

Juni 2017 door Paul le Blanc 
Een opstal is een bouwwerk, een door de mens op de grond geplaatst (gestald) object. Een opstalverzekering is een verzekering die schade aan de opstal dekt. Men kan een opstalverzekering voor een gebouwd monument afsluiten zonder rekening te houden met het verzekeren van de eventueel aanwezige bijzondere historische en monumentale onderdelen. Maar in ieder geval bij partiële schade blijft de eigenaar verplicht om zorg te dragen voor herstel van de monumentale waarden. Indien men daar niet voor verzekerd is zal men die extra kosten zelf moeten dragen. Het is dus raadzaam deze onderdelen wél te verzekeren en daarover duidelijke afspraken te maken met de opstalverzekeraar. Lees meer hierover in het bijgevoegde pdf bestand.

pdfverzekeren van een monument

 Generaal De Kruif onthult informatiebord bij Sherman-tankkoepel bij IJsselbrug Doesburg

mei 2017 door Peter van den Brandhof
Op 10 mei is door de oud-commandant der Landstrijdkrachten, de generaal b.d. Mart de Kruif het informatiepaneel onthuld dat door de gemeente Rheden is geplaatst naast de Sherman-tankkoepel langs de N317 bij de IJsselbrug naar Doesburg. Lees verder bij monumenten.

 

AGENDA 2017

Zaterdag 9 september 2017: Open monumentendag
Maandag 2 oktober 2017: thema avond 'Duurzaamheid en monumenten'
Maandag 13 november 2017: Algemene leden vergadering

 

Monumentengids Doesburg sterk in prijs verlaagd

januari 2017 door redactie
 De Monumrentengids Doesburg. Van € 24,95  Nu voor € 7,95

 

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.