De monumentenvereniging ontstaat op één januari 1961 en krijgt de naam "Vereniging 15 april 1945".
De "Monumentenvereniging 15 april 1945" gevestigd te Doesburg, wordt opgericht op twintig mei 1967, als voortzetting van de "Vereniging 15 april 1945" en bij Koninklijk Besluit van zeventien augustus 1967 goedgekeurd onder nummer 128.

Het tiende lustrum wordt gevierd in september 2011 in de Grote of Martinikerk. 

Cultuurhistorische waardenkaart

Vanwege het 50-jarig bestaan van de Monumentenvereniging, is een  cultuurhistorische waardenkaart aan de Gemeente  aangeboden als jubileum kado, waarbij is overeengekomen dat die kaart onlosmakelijk deel uit  maakt van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, pdfnota_ruimtelijke_kwaliteit_doesburg_low.pdf  het nieuwe beleidskader aangaande alles wat met Ruimtelijke Kwaliteit te maken heeft.

Aan de hand van die kaart kan de Gemeente o.m. de nog circa 200 daarvoor in aanmerking komende panden als gemeentelijk monument aanwijzen.

De Monumentenvereniging overweegt daarna de nu bestaande verzameling keldergegevens nog uit te breiden met die gemeentelijke monumenten.

pdfcultuurhistorische_waardenkaart_structuur_doesburg_.mei2011.pdf
pdfcultuurhistorische_waardenkaart._bebouwing_doesburg._jan._2013.pdf

De doelstelling van de Vereniging is gericht op:

 1.  Individueel nut:

  • Waar mogelijk ondersteuning of advisering bij vragen die zich voordoen bij restauraties of onderhoud van monumentale panden verlenen; (zie ook bij Realisatie: het Anneke van Heek fonds)
  • Het met elkaar in contact brengen van leden,deskundigen en adviseurs.

2.  Algemeen nut:

  • Het bewaken van en opkomen voor het monumentale karakter van de stad Doesburg;
  • Zo nodig de Gemeente Doesburg aanspreken op mogelijke wijzigingen en toevoegingen, die ten koste gaan van de cultuurhistorische waarden van monumenten of de openbare ruimte;
  • Een open oog houden voor gebouwen en omgevingsfactoren, die van belang zijn voor de geschiedenis van Doesburg (de Linies, kazematten, etc.).

O.m. door:

  • Lezing tijdens de Algemene ledenvergadering
  • Cursus- of thema-bijeenkomsten 
  • Excursie(s),
  • Poortersdag
  • Projecten.

De Vereniging is statutair gevestigd te Doesburg bij notariële akte dd. 27 april 1979. 
Zij wordt geacht een voortzetting te zijn van de met ingang van 1 januari 1961 opgerichte "Vereniging 15 april 1945".

De organisatie van de vereniging kent :

A
lgemene Leden Vergadering (ALV)
Buitengewone Algemene Leden Vergadering
Leden
Ere leden
Bestuur
Controlecommissie
(ad hoc) commissies.

De Algemene Leden Vergadering heeft wegens bijzonder grote verdiensten voor de vereniging benoemd tot ere-lid :

André Scholten         (1990)
Kees Scheepers        (2009)   
Dirk Manné                (2009)
Jan van Petersen      (2009)
Gerrit Bouwhuis       (2014)

Het bestuur telt statutair tenminste zeven leden en kent de functies Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Lid.
De bestuurssamenstelling is sinds de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 14 november 2016 als volgt:
Voorzitter: Peter van den Brandhof;
Secretaris: Paul le Blanc;
Penningmeester: mw. Medi Teitink;
Leden:
mw. Henny Vergeer;
Harm Claus; 
Roel Feltmann;
Rob Verhoef.

Vergaderingen
Het bestuur vergadert gemiddeld 6x per jaar;
De Algemene Leden Vergadering vindt jaarlijks (in november) plaats.

Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is mogelijk met in principe een maximum van drie termijnen. Het bestuur van de monumentenvereniging wordt niet bezoldigd; het betreffen 100% vrijwilligers-functies.

Ieder jaar in november vindt er een Algemene Leden Vergadering plaats. Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde beleid en bespreekt eveneens met de leden de plannen voor de nabije toekomst. 

De vergadering wordt steeds afgesloten met een lezing over een actueel onderwerp op het gebied van de momentenzorg. 

 

De ALV 2017 staat gepland voor maandagavond  13 november.

  

pdfnotulen_alv_14-11-16_concept.pdf
De ALV in 2016 vond op maandag 14 november plaats in de gerestaureerde Ooipoortkerk.
Als punt van de agenda was de wijziging van het Huishoudelijk Reglement geagendeerd.
Omdat dhr. Gerben van der Steen belangrijke en constructieve opmerkingen heeft gemaakt over de conceptversie is voorgesteld dit agendapunt nog niet inhoudelijk te behandelen en aan te houden voor de volgende Algemene Leden Vergadering. 
Een commissie zal zich nogmaals buigen over zowel de statuten als het huishoudelijk reglement. 
De commissie zal bestaan uit de leden Hans van der Maas, Gerben van der Steen en Jaap Scheltes, vanuit het bestuur aangevuld met Peter van den Brandhof en Roel Feltmann.

Het informatieve deel na de pauze werd verzorgd door dhr. Gerrit Bouwhuis.
Hij gaf eerst een uitvoerige uiteenzetting over de geschiedenis van de protestantse kerken in Nederland en Doesburg in het bijzonder, welk pad via een aanschouwelijk, doch complex schema voerde van Gereformeerden naar Hervormden, Christelijk Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden Vrijgemaakt, dit alles via doleantie, scheiding, samengaan en afsplitsing.
Daarna beschreef hij de geschiedenis van het ontstaan van de Ooipoortkerk, de specifieke stilistische kenmerken (neo-renaissance) van het gebouw en de vele ingrepen om het gebouw enerzijds weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat (schip), anderzijds aan te passen aan de moderne tijd (o.a. nieuwe liturgische ruimte, vernieuwing gebruiksruimten, technische installaties en interieurobjecten, zoals leesgestoelte, tafels, knielbank en antependia ).

 

Tijdens de ALV van 2015 werd namens de heer Michiel Groothedde, stadsarcheoloog van de Gemeente Zutphen door een van zijn medewerkers een inleiding over de geschiedenis van Het Arsenaal 1309 te Doesburg gegeven. 
De toevoeging 1309  achter Het Arsenaal  is verwarrend: het geeft niet het jaartal aan waarin het Arsenaal gebouwd is, (nl. eind 14e eeuw) maar de dag en maand in 2014 dat het gerestaureerde Arsenaal officieel werd her-opend. 
zie ook: http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/deel-van-arsenaal-doesburg-op-13-september-open-1.4458857   
Het Grote Convent in Doesburg was stellig een van de grootste kloosters in de vijftiende eeuw die de regels van de Moderne Devotie volgden. Hoe kwam dat klooster tot stand? Stond het vanaf het begin aan de Kloosterstraat? Welke gebouwen en functies waren er op het kloosterterrein te vinden? En wanneer is het grote gebouw, dat we nu kennen als het Arsenaal, gebouwd?  
Allemaal vragen waar archeologisch onderzoek de laatste jaren voor veel aanvullende kennis heeft gezorgd, naast de historische gegevens die al voor handen waren. 
In de lezing werd ook aandacht besteed aan de voorgeschiedenis van het kloosterterrein en aan de periode erna, toen er allerhande nieuwe functies op het voormalige kloostergebied te vinden waren. 

Als lid ondersteunt u al onze activiteiten, ontvangt u jaarlijks onze uitgave Doesborgh Nieuws, kunt u gratis deelnemen aan bepaalde activiteiten of tegen gereduceerde kosten. Verder houden we u op de hoogte middels digitale Nieuwsbrieven (per e-mail) van actuele zaken m.b.t. monumenten.

Stuur een e-mailtje naar de secretaris en vermeld s.v.p. uw naam, voorletters, woonadres/postadres, telefoonnummer en of u individueel of als echtpaar lid wil worden. U ontvangt kort na ontvangst een bevestiging van uw aanmelding.
Heeft u geen e-mail? Dan graag uw gegevens per brief doorgeven aan de secretaris. (t.a.v. P. le Blanc, Gasthuisstraat 6, 6981 CS Doesburg)


De contributie bedragen zijn als volgt :

* individueel lidmaatschap € 15,00 (inclusief partner)
* bedrijven en instellingen  € 25,00

De contributie geldt per kalenderjaar.
Zij die op of na 1 oktober  toetreden als lid, zijn voor het lopende jaar geen contributie verschuldigd.