Ieder jaar in november vindt er een Algemene Leden Vergadering plaats. Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde beleid en bespreekt eveneens met de leden de plannen voor de nabije toekomst. 

De vergadering wordt steeds afgesloten met een lezing over een actueel onderwerp op het gebied van de momentenzorg. 

 

De ALV 2017 staat gepland voor maandagavond  13 november.

  

pdfnotulen_alv_14-11-16_concept.pdf
De ALV in 2016 vond op maandag 14 november plaats in de gerestaureerde Ooipoortkerk.
Als punt van de agenda was de wijziging van het Huishoudelijk Reglement geagendeerd.
Omdat dhr. Gerben van der Steen belangrijke en constructieve opmerkingen heeft gemaakt over de conceptversie is voorgesteld dit agendapunt nog niet inhoudelijk te behandelen en aan te houden voor de volgende Algemene Leden Vergadering. 
Een commissie zal zich nogmaals buigen over zowel de statuten als het huishoudelijk reglement. 
De commissie zal bestaan uit de leden Hans van der Maas, Gerben van der Steen en Jaap Scheltes, vanuit het bestuur aangevuld met Peter van den Brandhof en Roel Feltmann.

Het informatieve deel na de pauze werd verzorgd door dhr. Gerrit Bouwhuis.
Hij gaf eerst een uitvoerige uiteenzetting over de geschiedenis van de protestantse kerken in Nederland en Doesburg in het bijzonder, welk pad via een aanschouwelijk, doch complex schema voerde van Gereformeerden naar Hervormden, Christelijk Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden Vrijgemaakt, dit alles via doleantie, scheiding, samengaan en afsplitsing.
Daarna beschreef hij de geschiedenis van het ontstaan van de Ooipoortkerk, de specifieke stilistische kenmerken (neo-renaissance) van het gebouw en de vele ingrepen om het gebouw enerzijds weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat (schip), anderzijds aan te passen aan de moderne tijd (o.a. nieuwe liturgische ruimte, vernieuwing gebruiksruimten, technische installaties en interieurobjecten, zoals leesgestoelte, tafels, knielbank en antependia ).

 

Tijdens de ALV van 2015 werd namens de heer Michiel Groothedde, stadsarcheoloog van de Gemeente Zutphen door een van zijn medewerkers een inleiding over de geschiedenis van Het Arsenaal 1309 te Doesburg gegeven. 
De toevoeging 1309  achter Het Arsenaal  is verwarrend: het geeft niet het jaartal aan waarin het Arsenaal gebouwd is, (nl. eind 14e eeuw) maar de dag en maand in 2014 dat het gerestaureerde Arsenaal officieel werd her-opend. 
zie ook: http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/deel-van-arsenaal-doesburg-op-13-september-open-1.4458857   
Het Grote Convent in Doesburg was stellig een van de grootste kloosters in de vijftiende eeuw die de regels van de Moderne Devotie volgden. Hoe kwam dat klooster tot stand? Stond het vanaf het begin aan de Kloosterstraat? Welke gebouwen en functies waren er op het kloosterterrein te vinden? En wanneer is het grote gebouw, dat we nu kennen als het Arsenaal, gebouwd?  
Allemaal vragen waar archeologisch onderzoek de laatste jaren voor veel aanvullende kennis heeft gezorgd, naast de historische gegevens die al voor handen waren. 
In de lezing werd ook aandacht besteed aan de voorgeschiedenis van het kloosterterrein en aan de periode erna, toen er allerhande nieuwe functies op het voormalige kloostergebied te vinden waren.