Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945, Doesburg nodigt u hierbij uit voor de najaarsbijeenkomst van de vereniging op maandag 18 november 2019. De bijeenkomst vindt plaats in de filmzaal van het Arsenaal (Kloosterstraat 15) te Doesburg en vangt aan om 20.00 uur. Voorafgaande aan de vergadering wordt u tussen 19:30 en 20 uur koffie/thee/fris aangeboden in het sociëteitszaaltje beneden. Net als andere jaren bestaat de bijeenkomst uit twee delen, een jaarvergadering (aanvang 20.00 uur) en een meer informatief deel (aanvang ± 21.00 uur). Tussendoor zal er een pauze plaatsvinden, wederom onder het genot van een drankje in de sociëteitszaal.

De agenda met toelichting en informatie over het informatieve gedeelte vindt u na de link.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering :

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane post (voor zover relevant voor de vergadering)
 4. Goedkeuring conceptnotulen Algemene Ledenvergadering van 15 april 2019 (zie verderop)
 5. Financiën: prognose 2019 en begroting 2020, met toelichting door de penningmeester (zie verderop)
 6. Goedkeuring begroting 2020
 7. Benoeming nieuw lid (kas)controlecommissie
 8. Verslag verenigingsactiviteiten 2019 (zie verderop)
 9. Goedkeuring bestuursplannen voor het jaar 2020 (zie verderop)
 10. Bestuurssamenstelling
 11. Rondvraag en sluiting

Toelichting:

ad 6: i.v.m. het statutair terugtreden van Diederik Bente als lid van de (kas)controlecommissie dient naast Martin Beijer een tweede lid benoemd te worden. Pieter de Vos heeft zich bereid verklaard deze taak te gaan vervullen. Het bestuur stelt voor hem te benoemen.

Ad 9 : Peter van den Brandhof is aan het eind van zijn tweede bestuurstermijn van drie jaren. Rob Verhoef, Henny Vergeer en Paul le Blanc zijn aan het eind van hun eerste bestuurstermijn van drie jaar. Alle vier de bestuursleden zijn bereid een herbenoeming te aanvaarden. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. Tegenkandidaten kunnen tot twee weken voor de Algemene Ledenvergadering ingediend worden bij de secretaris.

Het informatieve deel wordt verzorgd door ons bestuurslid Rob Verhoef.

Bouwwerken en objecten op de Linies en de plannen voor de toekomst

Op de Hoge en Lage linie hebben in alle jaren wel bouwwerken en diverse objecten gestaan. Op de forten stonden stenen wachthuizen van verschillende types waarvan vorig jaar de bouwtekeningen zijn teruggevonden. Ook stond er een houten uitkijktoren van de luchtwachtdienst waarvan alleen de telefoonaansluiting is teruggevonden. De presentatie geeft een beeld van alle bekende objecten langs en op de Linies van de 18e eeuw tot de Koude Oorlog in de vorige eeuw. Er zijn beelden van de schietbanen, schijvenloods, Kochbunker, Kruithuis, en een tijdsbeeld van de ontwikkeling rond de verdedigingswerken aan en langs de huidige Ubbinkweg. Er zal veel mooi en nieuw materiaal worden getoond met ook de onlangs boven water gekomen ontwerptekening van de Hoge Linie compleet met de toenmalige eigenaren. Als laatste zal een overzicht worden gegeven van de vele plannen en ideeën die er zijn om de Linies beter zichtbaar en beleefbaar te maken.

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.