De Monumentenvereniging zet zich in voor het behoud en waar nodig herstel van de cultuurhistorisch erfgoed van de stad Doesburg en haar omgeving. Daarnaast bestaat de meer algemene doelstelling om kennis over en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de Hanzestad Doesburg te bevorderen, zie hiervoor onder rubriek activiteiten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor Doesburgs cultureel erfgoed, al dan niet als een bewoner van een van de rijks- of gemeentelijke monumenten. 

De Monumentenvereniging 15 april 1945 is opgericht in 1961 om het herstel van de Grote of Martinikerk te bevorderen. De toren van deze kerk werd op 15 april 1945 - een dag voor de bevrijding - door de bezetter opgeblazen. Om deze reden is gekozen voor de naam: Monumentenvereniging 15 april 1945. De restauratie van de kerk en de toren is in 1972 voltooid.

Begin jaren '80 heeft de vereniging de Stichting Stadsherstel in het leven geroepen. Door deze stichting is in de tachtiger en negentiger jaren een aantal panden gerestaureerd en vervolgens aan belangstellenden verkocht. Recent heeft deze stichting de aanzet gegeven tot het weer beter 'beleefbaar' maken van de door Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken rond Doesburg. De Stichting Stadsherstel is in 2016 formeel opgeheven en het restkapitaal is overgedragen aan de Monumentenvereniging.

LAATSTE NIEUWS:

Maandag 18 november zijn de leden van de Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg samen gekomen voor een algemene ledenvergadering (ALV). In de filmzaal van het arsenaal heeft het bestuur de begroting en bestuursplannen voor 2020 gepresenteerd.

Het concept notulen van de ALV vindt u na de link. De notulen zullen worden vastgesteld op de volgende ALV op 20 april 2020.

Na de ALV werd een presentatie gegeven door bestuurslid Rob Verhoef over de Hoge en Lage linie.

Op de Hoge en Lage linie hebben in alle jaren wel bouwwerken en diverse objecten gestaan. Op de forten stonden stenen wachthuizen van verschillende types waarvan vorig jaar de bouwtekeningen zijn teruggevonden. Ook stond er een houten uitkijktoren van de luchtwachtdienst waarvan alleen de telefoonaansluiting is teruggevonden. De presentatie gaf een beeld van alle bekende objecten langs en op de Linies van de 18e eeuw tot de Koude Oorlog in de vorige eeuw. Er zijn beelden van de schietbanen, schijvenloods, Kochbunker, Kruithuis, en een tijdsbeeld van de ontwikkeling rond de verdedigingswerken aan en langs de huidige Ubbinkweg. Er is veel mooi en nieuw materiaal getoond met ook de onlangs boven water gekomen ontwerptekening van de Hoge Linie compleet met de toenmalige eigenaren. Als laatste is een overzicht gegeven van de vele plannen en ideeën die er zijn om de Linies beter zichtbaar en beleefbaar te maken.

Op 15 april 2019 heeft de voorjaarsvergadering van de monumentenvereniging plaats gevonden. Tijdens de vergadering zijn de notulen van de najaarsvergadering 2018 goedgekeurd en de jaarrekening 2018 goedgekeurd. Na de pauze is door Paul le Blanc een lezing gegeven met het thema: 'De maakbaarheid van het verleden'. In de lezing is het spanningsveld tussen authenticiteit en vernieuwing bij restauratie en renovatie van monumenten besproken.

Het conceptverslag van de voorjaarsbijeenkomst is te vinden via bijgevoegde link. pdfNotulen ALV voorjaar 2019 Het verslag zal bij de volgende algemene ledenvergadering vastgesteld worden.

Graag uw aandacht voor het doen van voordrachten ten behoeve van de Snappenburg de Vriesprijs 2019. Iedereen die een pand weet dat voor een nominatie in aanmerking komt, wordt vriendelijk uitgenodigd dat met onderbouwing van de voordracht op te geven aan het bestuur van de Monumentenvereniging, liefst per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of schriftelijk bij de secretaris, Paul le Blanc, Gasthuisstraat 6, 6981 CS Doesburg. Uw opgave(n) worden graag vóór 1 juni ontvangen. Meer informatie over de Snappenburg de Vriesprijs en de criteria zijn te vinden na de link.

Graag brengen wij een bijzondere informatieve publicatie over Monumentaal wonen onder de aandacht. De gids kunt u gratis downloaden via: https://www.restauratiefonds.nl/aanvragen-digitale-gids-monumentaal-wonen.

Het programma voor de Poortersdag van 2019 is bekend! Op 11 mei 2019 gaat de poortersdag naar Den Bosch. Onderdeel van het programma is een rondleiding St. Jans-kathedraal o.l.v. Paul le Blanc. Hij zal enkele bijzondere aspecten van het exterieur en interieur, waaronder de glas-in-loodramen, toelichten, waarna er aan de hand van een ter hand gesteld overzichtsschema nog gelegenheid is om zelf ook te gaan ‘ontdekken’. Na afloop van deze rondleiding kan men de tijd zelf indelen. Men kan ‘een terrasje pikken’, een wandeling maken, winkelen of nog een cultureel bezoek afleggen. Na de link vindt u het programma.

Maandagavond 15 april 2019 om 20:00 bent u uitgenodigd in de foyer van de Gasthuiskerk voor onze voorjaarsvergadering. Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) worden de notulen van de vorige ALV van 12-11-2018 ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast zal de jaarrekening voor 2018 met toelichting van onze penningmeester Hans van der Maas ter goedkeuring worden voorgelegd. Na de pauze zal onze secretaris, Paul le Blanc, een korte lezing verzorgen over het thema: ‘De maakbaarheid van het verleden’. Hij zal hierbij ingaan op het spanningsveld tussen authenticiteit en vernieuwing bij de restauratie en renovatie van monumenten. ‘Herstel in oude luister’ blijkt in de praktijk vaak ‘herstel in nieuwe luister’. In deze lezing zal hij zowel enige interessante voorbeelden uit Den Bosch (de bestemming van de komende Poortersdag) als uit Doesburg belichten. De volledige agenda leest u via de link.

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.