Voorlichting en advies Het organiseren van cursussen of themabijeenkomsten met een cultuurhistorisch onderwerp of met voorlichting over onderhoud, restauratie en verduurzaming van woonhuismonumenten; (gratis voor leden van de vereniging, van niet-leden wordt een kleine bijdrage gevraagd)

Het organiseren van lezingen In aansluiting op de Algemene Ledenvergadering wordt een actueel/historisch thema belicht. Hiertoe worden sprekers uitgenodigd die werkzaam zijn op uiteenlopende aandachtsgebieden: archeologie, monumentenbeleid, restauratie en geschiedkundige zaken;

Het uitgeven van publicaties Leden ontvangen jaarlijks het tijdschrift Doesborgh Nieuws. Daarnaast worden publicaties samengesteld die betrekking hebben op Doesburg en omgeving. Zo is bij uitgeverij Matrijs, in opdracht van de Monumentenvereniging, een gids van de rijksmonumenten in Doesburg verschenen.

Organiseren van excursies Jaarlijks wordt voor de Poorters (inwoners van Doesburg) een excursie georganiseerd, waarbij diverse interessante steden/locaties en/of gebouwen worden bezocht. Een verslag daarvan wordt gepubliceerd in Doesborgh Nieuws. Ieder jaar wordt medewerking verleend aan het organiseren van de Open Monumentendag.

Op het terrein van concrete monumentenzorg betreft het:

Advisering over restauratie en renovatie van panden in de vorm van advisering over materiaalgebruik, kleuren, maar ook over subsidiemogelijkheden;
Het verlenen van kleine subsidies voor herstel of bouwhistorisch onderzoek;
Daarnaast is het bestuur gesprekspartner van het gemeentebestuur. Het bestuur voert regelmatig overleg met de gemeente over het beleid m.b.t. monumenten en meer in het algemeen over het behoud of herstel van belangrijke cultuurhistorische waarden van de stad en de herinrichting van de openbare ruimte.

Namens de monumentenvereniging neemt een bestuurslid deel aan de Adviescommissie Cultuurhistorie. Onderwerpen kunnen onder meer zijn: behoud en verbetering van waardevolle elementen in de stad, vermindering verkeersborden, herinrichting van de openbare ruimte.