Rijksmonumenten zijn monumenten van nationaal belang die tenminste 50 jaar oud zijn. Met ingang van januari 2011 is de leeftijdsgrens komen te vervallen. Rijksmonumenten worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen en zijn beschermd op basis van de Monumentenwet 1988. In de gemeente Doesburg zijn 159 gebouwen aangewezen als Rijksmonument. Met onderstaande link kunt u de lijst van rijksmonumenten in Doesburg opvragen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Doesburg

De binnenstad van Doesburg is een door het rijk aangewezen “beschermd stadsgezicht”. In 1974 is het centrum door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aangewezen als beschermd stadsgezicht. Via onderstaande link vindt u het aanwijzingsbesluit en plattegrond stadsgezicht Doesburg. https://www.doesburg.nl/home/beschermd-stadsgezicht_3320/

De ANWB draagt, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed exclusief zorg voor productie, distributie en verkoop van de nieuwe monumentenborden. Eigenaren van monumenten kunnen de nieuwe borden bestellen bij de ANWB. Deze is verkrijgbaar via de ANWB: https://www.anwb.nl/formulier,/AanvraagMonumentenbord.html Voor Doesburg bestaat hiervoor een Doesburgse variant. (zie ook onder tabblad “Verenigingactiviteiten”).

De Monumentenvereniging tracht de cultuurhistorische waarden van Doesburg (zowel in de stad als in directe omgeving) zo te behouden en te bevorderen dat die waarden worden beschermd en waar mogelijk voor publiek toegankelijk worden/blijven. Daartoe heeft de vereniging tijdens het 50-jarig bestaan in 2011 een cultuurhistorische waardenkaart laten maken en die aangeboden aan de Gemeente. De Gemeente heeft die kaart opgenomen in het Ruimtelijke beleidsplan en deze wordt gebruikt bij de ruimtelijke beleidsuitvoering. 

schild rijksmonumentRijks­monument
schild doesburgDoesburgs Gemeentelijk Monument
schild rijk blueshieldBlue Shield

 Lees hier de informatie en reacties omtrent de voorgestelde wijziging door Minister Jet Bussemaker over de fiscale aftrekregeling onderhoud Monumenten.
 pdfonrust_over_wijziging_fiscale_aftrekregeling.pdf

6 december 2016: Monumentenvereniging ontvangt een brief van Minister Bussemaker waarin zij meedeelt dat de afschaffing fiscale aftrekposten onderhoud monumenten in 2017 niet doorgaat. Wel zal zij in 2017 met het veld in overleg gaan om samen te komen tot een gedragen voorstel.

 

Nieuwe bordjes voor Rijksmonumenten
Rijksmonumenten zijn monumenten van nationaal belang die tenminste 50 jaar oud zijn. Met ingang van januari 2011 is de leeftijdsgrens komen te vervallen. 
Rijksmonumenten worden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen en zijn beschermd op basis van de Monumentenwet 1988.
De ANWB draagt in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed exclusief zorg voor productie, distributie en verkoop van de nieuwe monumentenborden. Eigenaren van monumenten kunnen de nieuwe borden bestellen bij de ANWB . https://www.anwb.nl/formulier,/AanvraagMonumentenbord.html 

Rijksmonumentenbord Blue Shield
Het Rijksmonumentenbordje maakt tegelijkertijd een einde aan de verwarring die soms bestaat over het 'blauwwitte' schildje (Blue Shield). Ten onrechte wordt vaak gedacht dat dit schildje aangeeft dat een gebouw een rijksmonument is.
Blue Shield is in het leven geroepen tijdens de Haagse Conventie in 1954 en heeft als doel om cultureel erfgoed in tijden van oorlog en militaire bezetting te beschermen.

Gemeentelijke monumenten
De gemeente Doesburg is een gemeente met een grote rijkdom aan monumentale gebouwen.
160 daarvan zijn aangewezen als Rijksmonument en een nog groter aantal als gemeentelijk monument.
De binnenstad van Doesburg is een (Rijks)beschermd stadsgezicht. 
Gemeentelijke monumenten zijn panden of objecten die van belang zijn wegens hun schoonheid,
betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde op plaatselijk niveau. Deze panden of
objecten kunnen op grond van de gemeentelijke Erfgoedverordening worden aangewezen als
gemeentelijk monument. Voor gemeentelijke monumenten geldt geen leeftijdsgrens.

De gemeente Doesburg wil haar cultureel erfgoed bewaren en versterken en de monumentenzorg
intensiveren. Een aantal jaren geleden is er een inventarisatie gemaakt van mogelijk waardevolle panden
en deze zijn op een lijst geplaatst. 
Al deze panden (en ook de panden al monument zijnde) hebben inmiddels door middel van kleuren een waardering gekregen op de Cultuurhistorische Waardenkaart (die zowel digitaal als bij de gemeente raadpleegbaar is). Het college en de gemeenteraad zijn nu bezig een groot aantal van deze panden aan te wijzen als monument om de cultuurhistorische waarden te beschermen.
Wanneer u zelf een gebouw of terrein wilt laten aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument, kunt u dit bij de gemeente aanvragen. Er wordt dan gekeken of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente.
De gemeente kijkt naar:
• de schoonheid,
• de wetenschappelijke waarde,of
• de cultuurhistorische waarde.
Wanneer het gebouw of terrein op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst, gelden er meer regels. U heeft bijvoorbeeld voor het verbouwen van een monument vaak een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie kunt u kijken bij https://www.doesburg.nl/Digitale_balie, bij het onderwerp: Monument, vergunning.Bij de gemeente kunt u ook de monumentenlijst opvragen.

Bordje Gemeentelijk Monument Doesburg
De gemeente Doesburg wil graag laten zien dat zij op een zorgvuldige manier omgaat met de historische gebouwen binnen de gemeentegrenzen. Daarom worden alle eigenaren van gemeentelijke monumenten door de gemeente benaderd met de vraag of zij een monumentenschildje op hun pand willen.De bordjes worden gratis door de gemeente geleverd. 
Het monumentenschildje van Doesburg bezit de volgende basis elementen en kleuren:
Het wapen van Doesburg: 
Een rood schild, waarop een Romeinse Burcht met drie torens voorzien
met kantelen en schietgaten alles van zilver, in de rechterhoek voorzien
van een halve maan gekeerd ter linkerzijde en in de linkerhoek voorzien
van een halve maan gekeerd ter rechterzijde, beiden van goud.
Het schild gedekt met een gouden kroon (besluit Hoge Raad van Adel van 7 oktober 1818).
Afmetingen en vormgeving:
Vijfhoekig bordje met de punt naar beneden afm. 10 x 15 cm

Geen gemeentelijke subsidie voor eigenaren Gemeentelijk monument
Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten is door de gemeente geen subsidieregeling
in het leven geroepen. Wel bestaat er bij reatauratie de mogelijkheid tot een laagrentende lening bij het Nationaal
Restauratiefonds.
Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen de kosten voor onderhoud aan hun pand niet fiscaal verrekenen met het inkomen, 
maar eventuele toekomstige (rijks)regelingen zijn niet uitgesloten.
Er zijn echter wel andere voorzieningen die de gemeente (en andere instanties) u als eigenaar van een gemeentelijk monument aan kunnen bieden.

Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten bestaat wel de mogelijkheid van financiële ondersteuning door:

 • Het instandhoudingsfonds voor onderhoud en restauratie.
  Dit fonds is door de gemeente opgezet in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Dit instandhoudingsfonds biedt eigenaren van gemeentelijke monumenten de mogelijkheid om voor een gedeelte van de benodigde investering voor instandhouding voordelig geld te lenen. Deze lening is geschikt voor het uitvoeren van klein onderhoud aan uw monument waarvoor u op dat moment niet beschikt over de financiële middelen. Denk hierbij aan het uitvoeren van schilderwerk, herstellen van voegwerk en het repareren van de goten.
  Welke kosten in aanmerking komen voor deze regeling staat vermeld in de verordening Stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten Doesburg 2014. De verordening is te vinden op de website van de gemeente. https://www.doesburg.nl/  Zoek op Gemeenteblad 2014 nr. 80710 24 december 2014.
 • De Cultuurfonds-hypotheek
  Voor restauratie of onderhoud aan gemeentelijke monumenten is er,naast het hierboven genoemde gemeentelijke instandhoudingsfonds,ook de mogelijkheid van een lening tegen een lage rente via de Cultuurfonds-hypotheek. Voor deze laagrentende lening wordt geput uit het Gelderse Cultuurfonds voor Monumenten (een samenwerking van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de provincie Gelderland en het Nationaal Restauratiefonds). Jaarlijks kan een beperkt aantal eigenaren per jaar voorzien worden van een laagrentende lening.
  Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Restauratiefonds:
  www.restauratiefonds.nl/gelderland
 • Gelderse Monumentenfondshypotheek
  Voor monumenteneigenaren uit de provincie Gelderland bestaat de mogelijkheid een hypotheek tegen een lage rente aan te vragen bij het Nationaal Restauratiefonds.
  De Gelderse Monumentenfondshypotheek is een annuïteitenlening met een minimum bedrag van € 25.000,- en maximum van € 1.000.000,-. De lening is bestemd voor eigenaren van
  rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.
  Eigenaren kunnen een lening aanvragen voor de restauratie, herbestemming en/of
  energiebesparende voorzieningen.
  De hypotheekrente ligt 5% onder de marktrente en is minimaal 1,5%.
  Op de website van het Restauratiefonds vindt u uitgebreide informatie. www.restauratiefonds.nl/gelderland
 • Vrijstelling van bepaalde leges en precario
  Voor wijziging van een beschermd monument, heeft de eigenaar vaak een
  Omgevingsvergunning nodig. In principe moet een aanvrager hiervoor leges betalen en in sommige gevallen ook precario.
  Gemeentelijke monumenten zijn in Doesburg vrijgesteld van precario wanneer het bijvoorbeeld gaat om tijdelijk plaatsen van steigers of containers op gemeentegrond. Uiteraard dient wel voldaan te worden aan de (veiligheids-) eisen en voorschriften.
  Daarnaast zijn eigenaren van gemeentelijke monumenten vrijgesteld van het betalen van leges voor het onderdeel ‘wijzigen monument’ van de omgevingsvergunning.
 • Overige subsidies
  In sommige gevallen bestaat ook de mogelijkheid van financiële ondersteuning vanuit een fonds.
  Te denken valt bijvoorbeeld aan het Gravin van Bijlandtfonds, het Henry F. Benkemper Fonds, het Honselersdijk Fonds, het Jan Wolters Fonds, het Pfälzer-Birnie Fonds, de Van Heek Stichting, Het VSBfonds, het Gelders Restauratiefonds (alleen voor religieus erfgoed) en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor aanvragen van een bijdrage vanuit deze fondsen bent u zelf verantwoordelijk. www.cultuurfonds.nl
 • het Anneke van Heek-fonds van de Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg.  
  Alleen voor leden van de vereniging. Uw aanvraag kunt u insturen naar de secretaris. 
  pdfanneke_van_heekfonds_opgericht_in_2003_kopie.pdf      

Aanwijzing gemeentelijke monumenten
docevaluatie_en_voortgang_aanwijzen_gemeentelijke_monumenten_2015-2017.doc

Monument uit Koude oorlog bij Doesburg opgeknapt

Begin september 2016 hebben enige enthousiaste vrijwilligers van de Monumentenvereniging Doesburg en de stichting Menno van Coehoorn de ingegraven Sherman-tank bij de IJsselbrug een opfrisbeurt gegeven.

De tank is aan de westzijde van de IJsselbrug in de vijftiger jaren ingegraven als onderdeel van de IJssellinie, die de Nederlandse regering op aandringen van de NAVO aanlegde om de Sovjet-Unie bij een eventueel conflict daar tegen te houden. Slechts de koepel van de in beton gegoten tank is zichtbaar. Vanuit die koepel zou een machinegeweer bediend kunnen worden.

In 2016 is de brug bij Doesburg door Rijkswaterstaat flink onder handen genomen om weer vele jaren mee te kunnen.
De brug heeft na afronding van de werkzaamheden ook een nieuwe naam gekregen: Ver Huell-brug. (vernoemd naar Alexander Willem Maurits Carel Ver Huell,  een Nederlands tekenaar en schrijver, geboren te Doesburg, 7 maart 1822 , overleden te Arnhem, 28 mei 1897.)                              

 

De Monumentenvereniging van Doesburg en de stichting Menno van Coehoorn vonden dat het daarom een goed idee was dit belangrijke (Koude) oorlogsmonument uit onze recente geschiedenis ook weer op te knappen. Enige vrijwilligers hebben op de vroege zaterdagochtend de handen uit de mouwen gestoken: de koepel en de betonnen fundering zijn schoongemaakt en de begroeiing is verwijderd. Daarna heeft de tankkoepel weer een keurig legergroen verfje gekregen, zodat ook dit monument goed zichtbaar bewaard blijft om ons te herinneren aan een spannende periode uit onze recente geschiedenis. De verf werd door Defensie ter beschikking gesteld voor dit goede doel, het onderhoud van een Koude oorlog relict.

Foto: Vrijwilligers van de monumentenvereniging Doesburg en Menno van Coehoorn bekijken met voldoening het resultaat van hun werk
shermantank 1

 vlnr: Peter van den Brandhof, Edward van der Beek, Rob Verhoef.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generaal De Kruif onthult informatiebord bij Sherman-tankkoepel bij IJsselbrug Doesburg 

Op 10 mei is door de oud-commandant der Landstrijdkrachten, de generaal b.d. Mart de Kruif het informatiepaneel onthuld dat door de gemeente Rheden is geplaatst naast de Sherman-tankkoepel langs de N317 bij de IJsselbrug naar Doesburg.

pdfinformatiebord_sherman-tankkoepel.pdf     

Relict uit Koude Oorlog
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft de Nederlandse regering op verzoek van de NAVO (opnieuw) een IJssellinie aangelegd om de dreiging van de toenmalige Sovjet-Unie te weerstaan. Als onderdeel van die linie is o.a. een Amerikaanse Sherman-tank naast de IJsselbrug bij Doesburg ingegraven en in beton gegoten. Alleen de koepel is nog zichtbaar. De tankloop was verwijderd, evenals de motor. Daardoor was er ruimte voor een bemanning van vier infanteristen, die vanuit de koepel een machinegeweer konden bedienen.

Aandacht voor dit erfgoed dankzij inzet van vrijwilligers
De Monumentenvereniging Doesburg heeft het initiatief genomen om bij dit belangrijke relict uit de Koude Oorlog een informatiepaneel te plaatsen. Vorig jaar heeft de Monumentenvereniging al samen met vrijwilligers van de stichting Menno van Coehoorn (die zich inzet voor het behoud van militair erfgoed) de tankkoepel schoongemaakt en opgeknapt. De gemeente Rheden ondersteunt dit initiatief van harte omdat het om waardevolle cultuurhistorische elementen in het landschap gaat. Eerder is al een inventarisatie gemaakt van alle nog resterende kazematten in de gemeente Rheden.                                                     
Generaal De Kruif: ‘Het is mooi dat deze interessante informatie nu voor passerende belangstellenden beschikbaar is en fijn dat ik als geboren Rhedenaar, maar nu woonachtig in Doesburg, deze eervolle taak mocht vervullen.’

Samen met de Monumentenvereniging Doesburg en de Stichting Menno van Coehoorn is ook een informatiebord gemaakt om te plaatsen bij de Lange brug over de Dierense Hank, waar nog een (schuin op de dijk liggende) kazemat te zien is als onderdeel van de IJssellinie uit 1939-’40. Hier is op 10 mei 1940 hard gevochten om de Duitse opmars te vertragen. Dat bord zal later op een geschikte en veilige locatie in de buurt van de Lange brug geplaatst worden.

De Monumentenvereniging is ook in overleg met de gemeente Doesburg om een vergelijkbaar informatiepaneel te plaatsen aan het fietspad langs het Zwarte Schaar, de dode arm van de IJssel, bij de zes kazematten uit 1940, die daar nog zichtbaar zijn.

                                                 10 mei 2017. onthulling informatiebord bij shermantank. foto gemeente rheden 4a  10 mei 2017. onthulling informatiebord bij shermantank. foto gemeente rheden 6