In andere gemeenten (zoals in de gemeente Bronckhorst) zijn subsidieregelingen in het leven geroepen tot het in stand houden van gemeentelijke monumenten. In Doesburg is dit tot nu toe niet het geval, dit ondanks herhaald aandringen vanuit de Monumentenvereniging. Wel bestaat er bij restauratie de mogelijkheid tot een laagrentende lening bij het Nationaal Restauratiefonds. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen de kosten voor onderhoud aan hun pand niet fiscaal verrekenen met het inkomen, maar eventuele toekomstige (rijks)regelingen zijn niet uitgesloten. Er zijn echter wel andere voorzieningen die de gemeente (en andere instanties) u als eigenaar van een gemeentelijk monument aan kunnen bieden. Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten bestaat wel de mogelijkheid van financiële ondersteuning. U vindt deze regelingen via de onderstaande link.

Het instandhoudingsfonds voor onderhoud en restauratie.

Dit fonds is door de gemeente opgezet in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Dit instandhoudingsfonds biedt eigenaren van gemeentelijke monumenten de mogelijkheid om voor een gedeelte van de benodigde investering voor instandhouding voordelig geld te lenen. Deze lening is geschikt voor het uitvoeren van klein onderhoud aan uw monument waarvoor u op dat moment niet beschikt over de financiële middelen. Denk hierbij aan het uitvoeren van schilderwerk, herstellen van voegwerk en het repareren van de goten.
Welke kosten in aanmerking komen voor deze regeling staat vermeld in de verordening Stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten Doesburg 2014. De verordening is te vinden op de website van de gemeente. https://www.doesburg.nl/ Zoek op Gemeenteblad 2014 nr. 80710 24 december 2014 en
https://www.doesburg.nl/home/financiele-tegemoetkomingen-gemeentelijke-monumenten_3326/

De Cultuurfonds-hypotheek

Voor restauratie of onderhoud aan gemeentelijke monumenten is er, naast het hierboven genoemde gemeentelijke instandhoudingsfonds, ook de mogelijkheid van een lening tegen een lage rente via de Cultuurfonds-hypotheek. Voor deze laagrentende lening wordt geput uit het Gelderse Cultuurfonds voor Monumenten (een samenwerking van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de provincie Gelderland en het Nationaal Restauratiefonds). Jaarlijks kan een beperkt aantal eigenaren per jaar voorzien worden van een laagrentende lening.
Meer informatie vindt u op de website van het Nationaal Restauratiefonds:
www.restauratiefonds.nl/gelderland

Gelderse Monumentenfondshypotheek

Voor monumenteneigenaren uit de provincie Gelderland bestaat de mogelijkheid een hypotheek tegen een lage rente aan te vragen bij het Nationaal Restauratiefonds.
De Gelderse Monumentenfondshypotheek is een annuïteitenlening met een minimum bedrag van € 25.000,- en maximum van € 1.000.000,-. De lening is bestemd voor eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Eigenaren kunnen een lening aanvragen voor de restauratie, herbestemming en/of energiebesparende voorzieningen. De hypotheekrente ligt 5% onder de marktrente en is minimaal 1,5%.
Op de website van het Restauratiefonds vindt u uitgebreide informatie. www.restauratiefonds.nl/gelderland

Vrijstelling van bepaalde leges en precario

Voor wijziging van een beschermd monument, heeft de eigenaar vaak een
Omgevingsvergunning nodig. In principe moet een aanvrager hiervoor leges betalen en in sommige gevallen ook precario. Gemeentelijke monumenten zijn in Doesburg vrijgesteld van precario wanneer het bijvoorbeeld gaat om tijdelijk plaatsen van steigers of containers op gemeentegrond. Uiteraard dient wel voldaan te worden aan de (veiligheids-) eisen en voorschriften. Daarnaast zijn eigenaren van gemeentelijke monumenten vrijgesteld van het betalen van leges voor het onderdeel ‘wijzigen monument’ van de omgevingsvergunning.

Overige subsidies

In sommige gevallen bestaat ook de mogelijkheid van financiële ondersteuning vanuit een fonds. Te denken valt bijvoorbeeld aan het Gravin van Bijlandtfonds, het Henry F. Benkemper Fonds, het Honselersdijk Fonds, het Jan Wolters Fonds, het Pfälzer-Birnie Fonds, de Van Heek Stichting, Het VSBfonds, het Gelders Restauratiefonds (alleen voor religieus erfgoed) en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor aanvragen van een bijdrage vanuit deze fondsen bent u zelf verantwoordelijk. www.cultuurfonds.nl 

Het Anneke van Heek-fonds

Mevrouw (Anna) Anneke van Heek (1917-2001), een dochter van Dr. J.H. van Heek (kunstverzamelaar en kasteelheer van het Huis Bergh te ’s Heerenberg) schonk een legaat van fl. 10.000,- (ruim € 4.500) aan de monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg. Dit bedrag is in 2 delen overgemaakt (2001 en 2002). De subsidieregeling dateert van 2003. Dit fonds maakt het voor eigenaren van monumenten in de binnenstad van Doesburg, tevens lid van de Monumentenvereniging, mogelijk om een subsidie aan te vragen bij het bestuur. Het dient te gaan om herstel van beeldbepalende elementen en is ondertussen uitgebreid met het subsidiabel stellen van ‘bouwhistorisch onderzoek’, dit laatste is nooit in een officiële regeling vastgelegd, wel in de algemene info in Doesborgh Nieuws.