De Monumentenvereniging tracht de cultuurhistorsche waarden van Doesburg (stad en directe omgeving) zo te behouden en te bevorderen dat die waarden worden beschermd en waar mogelijk voor publiek toegankelijk worden/blijven.

Daartoe heeft de vereniging tijdens het 50-jarig bestaan in 2011 een cultuurhistorische waardenkaart laten maken en die aangeboden aan de Gemeente.

De Gemeente heeft die kaart opgenomen in het Ruimtelijke beleidsplan en deze wordt gebruikt bij de ruimtelijke beleidsuitvoering.

Door middel van presentaties, lezingen, thema-bijeenkomsten, cursussen en uitgaven van boekwerkjes wordt getracht het belang van de monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebieden te benadrukken en er interesse voor te wekken.