De Monumentenvereniging 15 april 1945 Doesburg hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. Persoonlijke gegevens worden door de Monumentenvereniging dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Monumentenvereniging houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Ons privacy beleid is na te lezen in het bijgevoegde pdf bestand.

pdfavg_monumentenvereniging_doesburg.pdf

In het bijgevoegde pdf bestand vindt u ons huishoudelijk reglement.

pdfHuishoudelijk reglement

De monumentenvereniging ontstaat op één januari 1961 en krijgt de naam "Vereniging 15 april 1945".
De "Monumentenvereniging 15 april 1945" gevestigd te Doesburg, wordt opgericht op twintig mei 1967, als voortzetting van de "Vereniging 15 april 1945" en bij Koninklijk Besluit van zeventien augustus 1967 goedgekeurd onder nummer 128.

Het tiende lustrum wordt gevierd in september 2011 in de Grote of Martinikerk. 

Cultuurhistorische waardenkaart

Vanwege het 50-jarig bestaan van de Monumentenvereniging, is een  cultuurhistorische waardenkaart aan de Gemeente  aangeboden als jubileum kado, waarbij is overeengekomen dat die kaart onlosmakelijk deel uit  maakt van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit, pdfnota_ruimtelijke_kwaliteit_doesburg_low.pdf  het nieuwe beleidskader aangaande alles wat met Ruimtelijke Kwaliteit te maken heeft.

Aan de hand van die kaart kan de Gemeente o.m. de nog circa 200 daarvoor in aanmerking komende panden als gemeentelijk monument aanwijzen.

De Monumentenvereniging overweegt daarna de nu bestaande verzameling keldergegevens nog uit te breiden met die gemeentelijke monumenten.

pdfcultuurhistorische_waardenkaart_structuur_doesburg_.mei2011.pdf
pdfcultuurhistorische_waardenkaart._bebouwing_doesburg._jan._2013.pdf

De doelstelling van de Vereniging is gericht op:

 1.  Individueel nut:

  • Waar mogelijk ondersteuning of advisering bij vragen die zich voordoen bij restauraties of onderhoud van monumentale panden verlenen; (zie ook bij Realisatie: het Anneke van Heek fonds)
  • Het met elkaar in contact brengen van leden,deskundigen en adviseurs.

2.  Algemeen nut:

  • Het bewaken van en opkomen voor het monumentale karakter van de stad Doesburg;
  • Zo nodig de Gemeente Doesburg aanspreken op mogelijke wijzigingen en toevoegingen, die ten koste gaan van de cultuurhistorische waarden van monumenten of de openbare ruimte;
  • Een open oog houden voor gebouwen en omgevingsfactoren, die van belang zijn voor de geschiedenis van Doesburg (de Linies, kazematten, etc.).

O.m. door:

  • Lezing tijdens de Algemene ledenvergadering
  • Cursus- of thema-bijeenkomsten 
  • Excursie(s),
  • Poortersdag
  • Projecten.

De Vereniging is statutair gevestigd te Doesburg bij notariële akte dd. 27 april 1979. 
Zij wordt geacht een voortzetting te zijn van de met ingang van 1 januari 1961 opgerichte "Vereniging 15 april 1945".

De organisatie van de vereniging kent :
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Buitengewone Algemene Leden Vergadering
Leden
Ere leden
Bestuur
Controlecommissie
(ad hoc) commissies

De Algemene Leden Vergadering heeft wegens bijzonder grote verdiensten voor de vereniging benoemd tot ere-lid :

André Scholten  (1990)
Kees Scheepers  (2009)   † 2 oktober 2017
Dirk Manné  (2009)
Jan van Petersen  (2009)
Gerrit Bouwhuis  (2014)

Het bestuur telt statutair tenminste zeven leden en kent de functies Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Lid.
De bestuurssamenstelling is sinds de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 14 november 2016 als volgt:

Brandhof, van den

Blanc, le

Maas, van der

Berg, van den

Claus

Vergeer- van Hedel  

Verhoef

Peter

Paul

Hans

Meindert  

Harm

Henny

Rob

m

m

m

m  

m

v

m

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

lid

lid

lid

lid

Het bestuur vergadert gemiddeld 6x per jaar. Bestuursleden worden door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is mogelijk met in principe een maximum van drie termijnen. Het bestuur van de monumentenvereniging wordt niet bezoldigd; het betreffen 100% vrijwilligers-functies. Het rooster van aftreden en herbenoeming kunt u raadplegen via onderstaande link.

pdf2018_rooster_aftreding_herbenoeming.pdf

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt tweemaal per jaar plaats, in principe in april en november.

Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde beleid en bespreekt eveneens met de leden de plannen voor de nabije toekomst

Onder meer wordt in de aprilvergadering door de penningmeester het financieel jaaroverzicht over het voorafgaand jaar gegeven. Tevens brengt de Controlecommissie verslag uit van haar bevinden over de jaarstukken.

In de novembervergadering liggen onder meer de begroting alsmede het te voeren beleid voor het komende jaar ter goedkeuring voor.

De vergaderingen worden steeds afgesloten met een lezing die in relatie staat tot de monumenten en de geschiedenis van Doesburg.

Als lid ondersteunt u al onze activiteiten, ontvangt u jaarlijks onze uitgave Doesborgh Nieuws, kunt u gratis deelnemen aan bepaalde activiteiten of tegen gereduceerde kosten. Verder houden we u op de hoogte middels digitale Nieuwsbrieven (per e-mail) van actuele zaken m.b.t. monumenten.

Stuur een e-mailtje naar de secretaris en vermeld s.v.p. uw naam, voorletters, woonadres/postadres, telefoonnummer en of u individueel of als echtpaar lid wil worden. U ontvangt kort na ontvangst een bevestiging van uw aanmelding.
Heeft u geen e-mail? Dan graag uw gegevens per brief doorgeven aan de secretaris. (t.a.v. P. le Blanc, Gasthuisstraat 6, 6981 CS Doesburg)


De contributie bedragen zijn als volgt :

* individueel lidmaatschap € 15,00 (inclusief partner)
* bedrijven en instellingen  € 25,00

De contributie geldt per kalenderjaar.
Zij die op of na 1 oktober  toetreden als lid, zijn voor het lopende jaar geen contributie verschuldigd.