De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt tweemaal per jaar plaats, in principe in april en november.

Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde beleid en bespreekt eveneens met de leden de plannen voor de nabije toekomst

Onder meer wordt in de aprilvergadering door de penningmeester het financieel jaaroverzicht over het voorafgaand jaar gegeven. Tevens brengt de Controlecommissie verslag uit van haar bevinden over de jaarstukken.

In de novembervergadering liggen onder meer de begroting alsmede het te voeren beleid voor het komende jaar ter goedkeuring voor.

De vergaderingen worden steeds afgesloten met een lezing die in relatie staat tot de monumenten en de geschiedenis van Doesburg.

De verslagen van de ALV’s vindt u in de desbetreffende edities van Doesborgh Nieuws doesborgh_nieuws_2020.pdf