De Monumentenvereniging zet zich in voor het behoud en waar nodig herstel van de cultuurhistorisch erfgoed van de stad Doesburg en haar omgeving. Daarnaast bestaat de meer algemene doelstelling om kennis over en belangstelling voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de Hanzestad Doesburg te bevorderen, zie hiervoor onder rubriek activiteiten. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor Doesburgs cultureel erfgoed, al dan niet als een bewoner van een van de rijks- of gemeentelijke monumenten. 

De Monumentenvereniging 15 april 1945 is opgericht in 1961 om het herstel van de Grote of Martinikerk te bevorderen. De toren van deze kerk werd op 15 april 1945 - een dag voor de bevrijding - door de bezetter opgeblazen. Om deze reden is gekozen voor de naam: Monumentenvereniging 15 april 1945. De restauratie van de kerk en de toren is in 1972 voltooid.

Begin jaren '80 heeft de vereniging de Stichting Stadsherstel in het leven geroepen. Door deze stichting is in de tachtiger en negentiger jaren een aantal panden gerestaureerd en vervolgens aan belangstellenden verkocht. Recent heeft deze stichting de aanzet gegeven tot het weer beter 'beleefbaar' maken van de door Menno van Coehoorn aangelegde vestingwerken rond Doesburg. De Stichting Stadsherstel is in 2016 formeel opgeheven en het restkapitaal is overgedragen aan de Monumentenvereniging.

LAATSTE NIEUWS:

Het bestuur van de Monumentenvereniging 15 april 1945 nodigt u hierbij uit voor de najaarsbijeenkomst van de vereniging op maandag 21 november 2022. De bijeenkomst vindt plaats in de Gasthuiskerk te Doesburg. De kerk is vanaf 19:30 geopend. Aanvang van de vergadering is 20:00 uur. Net als andere jaren bestaat de bijeenkomst uit twee delen: een jaarvergadering en een informatief deel

Agenda van de Algemene Ledenvergadering:

  1. Opening
  2. Mededeling van de voorzitter
  3. Financiën
  4. Goedkeuring begroting 2023
  5. Verslag verenigingsactiviteiten 2021-2022
  6. Goedkeuring bestuursplannen 2023
  7. Bestuurssamenstelling
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Na een korte pauze zal bouwhistoricus Frank Haans, o.a. schrijver van de 'Monumentengids Doesburg' en directeur van het Monumenten Adviesbureau Nijmegen, ons een presentatie geven onder de titel: Tot de kern van de Zaak. Wat levert bouwhistorisch onderzoek op?

De laatste uitgave van ons contactblad Doesborgh Nieuws is in november 2022 uitgekomen. In deze uitgave kunt u onder andere het verslag van de ALV terug lezen, de agenda van de komende ALV, plannen voor het komende jaar en interessante artikelen over ons cultureel erfgoed. Het Doesborgh nieuws is in pdf formaat in te zien via onderstaande link. Veel leesplezier!

doesborgh_nieuws_2022

In de buurtacademie aan De Linie 4 is de Expositie 'Beinum' ingericht. In een grote display zijn artikelen en foto's over de geschiedenis van verschillende (historische) panden van Doesburg en omgeving opgenomen. Tussen 8:00 en 17:00 is de Buurtacademie geopend en kunt u een kijkje komen nemen. Voor meer informatie kijk op: https://www.beinumboerderijen.eu/

expositie beinum boerderijen

Op 25 april is de algemene ledenvergadering (ALV) in de filmzaal van het arsenaal gehouden. Na de pauze verzorgde Willem-Jan Pantus (architectuurhistoricus) een lezing over de bijzondere architectuur en decoratie van Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen. Het concertgebouw is een van de reisdoelen tijdens de Poortersdag naar de historische stad Nijmegen. Verslag van de ALV is hieronder bijgevoegd.

pdf2022-04_alv.pdf

De gemeente Doesburg heeft haar erfgoedbeleid herzien. Door veranderingen in wet- en regelgeving diende het beleid aangepast te worden. Tijdens de aanpassingen zijn nieuwe thema’s zoals verduurzaming van monumentale panden, plaatsen van zonnepanelen en andere actuele thema’s verwerkt in het beleid. Het voorliggende beleid is tot stand gekomen na consulatie met onder andere de monumentenvereniging.

Het erfgoedbeleid 2021-2026 Doesburg en beleidsnotitie ‘Zonnepanelen in rijksbeschermd stadsgezicht gemeente Doesburg’ zijn in te zien via onderstaande pdf bestanden

pdferfgoedbeleid_2021-2026_doesburg.pdf

pdfzonnepanelen_rijksbeschermd_stadsgezicht.pdf

Door Doesburg was tijdens de open monumentedag een vrije wandeling georganiseerd langs panden waarvan de eigenaars/bewoners een foto van de achterzijde van hun huis tegen het raam aan de straatzijde hadden bevestigd. De voorzijde (straatzijde) van een pand is vaak bedoeld als visitekaartje van het huis en is in de loop van de eeuwen soms meerdere keren gemoderniseerd. De achterzijde van de huizen hebben echter nog vaak hun oorspronkelijke, of in elk geval veel oudere achtergevel behouden. Bezoekers werden uitgenodigd de achterkant van de deelnemende panden vanaf de voorkant te bekijken.

Als afsluiting van de open monumentendag wordt de Snappenburg de vriesprijs uitgereikt. De Snappenburg de Vriesprijs wordt toegekend aan een pand of object in de stad Doesburg waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd. De prijs werd dit jaar uitgereikt door burgemeester mw. L. van der Meijs.

De 26e Snappenburg de Vriesprijs is gegaan naar: ..... lees verder na de link.

ANBI

De vereniging is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

anbi fc schaduw Het RSIN of fiscaal nummer is: 005434993.