Voorlichting en advies Het organiseren van cursussen of themabijeenkomsten met een cultuurhistorisch onderwerp of met voorlichting over onderhoud, restauratie en verduurzaming van woonhuismonumenten; (gratis voor leden van de vereniging, van niet-leden wordt een kleine bijdrage gevraagd)

Het organiseren van lezingen In aansluiting op de Algemene Ledenvergadering wordt een actueel/historisch thema belicht. Hiertoe worden sprekers uitgenodigd die werkzaam zijn op uiteenlopende aandachtsgebieden: archeologie, monumentenbeleid, restauratie en geschiedkundige zaken;

Het uitgeven van publicaties Leden ontvangen jaarlijks het tijdschrift Doesborgh Nieuws. Daarnaast worden publicaties samengesteld die betrekking hebben op Doesburg en omgeving. Zo is bij uitgeverij Matrijs, in opdracht van de Monumentenvereniging, een gids van de rijksmonumenten in Doesburg verschenen.

Organiseren van excursies Jaarlijks wordt voor de Poorters (inwoners van Doesburg) een excursie georganiseerd, waarbij diverse interessante steden/locaties en/of gebouwen worden bezocht. Een verslag daarvan wordt gepubliceerd in Doesborgh Nieuws. Ieder jaar wordt medewerking verleend aan het organiseren van de Open Monumentendag.

Op het terrein van concrete monumentenzorg betreft het:

Advisering over restauratie en renovatie van panden in de vorm van advisering over materiaalgebruik, kleuren, maar ook over subsidiemogelijkheden;
Het verlenen van kleine subsidies voor herstel of bouwhistorisch onderzoek;
Daarnaast is het bestuur gesprekspartner van het gemeentebestuur. Het bestuur voert regelmatig overleg met de gemeente over het beleid m.b.t. monumenten en meer in het algemeen over het behoud of herstel van belangrijke cultuurhistorische waarden van de stad en de herinrichting van de openbare ruimte.

Namens de monumentenvereniging neemt een bestuurslid deel aan de Adviescommissie Cultuurhistorie. Onderwerpen kunnen onder meer zijn: behoud en verbetering van waardevolle elementen in de stad, vermindering verkeersborden, herinrichting van de openbare ruimte.

 Thema-avonden verduurzaming Monumenten'

Het zal u niet ontgaan zijn dat duurzaamheid momenteel zeer in de belangstelling staat. We moeten zuinig met onze energiebronnen omgaan. Voor woningen zijn isolerende maatregelen daarom hard nodig. Ze besparen niet alleen energie en dus kosten, maar verhogen ook het comfort en de veiligheid. Historische monumentale panden zijn in de regel vaak minder goed geïsoleerd dan nieuwe woningen, maar ook voor monumentale panden zijn er verschillende specifieke oplossingen om onnodig energieverlies te voorkomen, zoals dakisolatie, gevelisolatie, vloerisolatie en vooral ook raamisolatie. Al die oplossingen mogen de monumentale waarde van een echter pand niet aantasten.

Afgelopen jaar heeft de monumenten vereniging Doesburg twee thema avonden georganiseerd. De eerste thema avond ging over het toepassen van isolerende beglazing bij monumentale ramen. De tweede thema avond over duurzaamheids maatregelen bij een monument. 

Meer lezingen zijn in te zien via onderstaande link

Jaarlijks wordt -rond medio mei- een excursie georganiseerd waarbij diverse interessante locaties/gebouwen worden bezocht. 

Tijdens de Poortersdag in 2017 zijn onze leden op zaterdag 20 mei in het faaie vestiginsstadjes Ravenstein en Grave geweest. Lees hieronder het programma met de toelichting.

 pdfpoortersdag_20_mei_2017.pdf      pdfpoortersdag_20_mei_2017_toelichting.pdf

In 2016 werd op 21 mei een bezoek aan o.m. fort Vegten (bij Bunnik) met zijn Waterlinie museum gebracht. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld een bezoek aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen gebracht; werd de Antoniuskerk in Kranenburg van architect Cuypers bezocht; zijn kastelen, landgoederen, binnensteden, fortificaties en kerken bezocht, zoals in 2014 het Geofort bij Herwijnen en het historische stadje Heusen. In 2015 werden de Oranjerie in Dieren, het nieuwe NS-station van Arnhem, het Rozet gebouw en de historische kelders in Arnhem bezocht..

Plaatsing ANWB informatieborden.

Doesburg is een bijzondere monumentenstad met veel rijks en gemeentelijke monumenten. Door middel van boeken en gidsjes wordt aan de bezoekers informatie gegeven over de geschiedenis van de stad en over de bijzondere monumenten. Daarnaast zijn op een beperkt aantal monumenten ANWB-informatiebordjes aangebracht die kort de geschiedenis vertellen van het desbetreffende pand. De Monumentenvereniging Doesburg heeft samen met de ANWB het initiatief genomen om te komen tot meer van dergelijke informatiebordjes in Doesburg.

Zie voor meer informatie de gelderlander.nl

 

De Linies van Doesburg

Begin 18e eeuw zijn op initiatief en naar ontwerp van Menno van Coehoorn de vestingwerken rond Doesburg sterk verbeterd en aangelegd in de vorm van de zgn Hoge en Lage Linies, in Doesburg ook wel bekend als 'de batterijen'.
Enige jaren geleden heeft de Stichting Stadsherstel het initiatief genomen deze Linies weer terug te brengen in hun oorspronkelijke staat en meer 'beleefbaar' te maken.

Naar aanleiding van dit initiatief heeft de Gemeente Doeburg het project 'Beleef de Linies van Doesburg' opgezet.pdfproject_beleef_de_linies_van_doesburg.__sept._2015.pdf

 

Het  Kelderproject

Dit kelderproject werd in 2011 afgesloten. Volledige beschrijving van het project: pdfa._kelders_in_doesburg._aug.pdf

Dankzij een gift van mw. M. van Rietschoten, lid van onze vereniging, kon ook een overzichtelijke kelderkaart gemaakt worden.

Op deze kaart, overeenkomstig de cultuurhistorische waardenkaart, zijn de verzamelde keldergegevens van de Doesburgse binnenstad aangegeven. Aanvankelijk werden alleen van de geïnventariseerde  rijksmonumenten de keldergegevens opgenomen, maar om een zo compleet mogelijk kelder-beeld van de oude binnenstad te krijgen, werd besloten ook de (nog) niet geïnventariseerde kelders op de kaart zichtbaar te maken. 
Door middel van een veldverkenning (juni/juli 2011) zijn alle kelders in kaart gebracht. Die inventarisatie kwam tot stand aan de hand van aan de buitenzijde zichtbare kenmerken, zoals kelderlichten en –roosters voor ventilatie, koekoeken en kelderluiken. 
Van oudsher waren kelders primair vanaf de straat ontsloten, maar door vele, door de eeuwen heen interne verbouwingen, het onteigenen van stoepen, achterstallig onderhoud en het buiten gebruik stellen van kelders en zijn de voor het stadsbeeld karakteristieke toegangsluiken steeds zeldzamer geworden.

De pdfkaart biedt een goed overzicht van waar in de binnenstad hoofdzakelijk kelders onder de panden werden gebouwd, namelijk vooral bij de panden langs de hoofdaders van de oude binnen stad. Ook is duidelijk te zien dat de waardevolle bebouwing zich zeker niet beperkt tot het rijksmonumentenbestand.
Een substantieel aantal aangetroffen kelders is zeker ook de moeite waard voor een nadere inventarisatie.
Op de kaart zijn de in de straat en stoepen aanwezige kelderluiken en -ingangen ingetekend. Tongewelfde kelders vormen verreweg de meerderheid. Deze vorm is de oudste en ook meest eenvoudige bouw-vorm. Daarbij ook goedkoper dan de meer ingewikkelde kruisgewelfde en anders gevormde kelders.  

Afhankelijk van de oorspronkelijke functie van de kelder treffen we er kaarsennissen, pekelbakken, waterputten, etc. in aan.

Sinds 1995 wordt door de Monumentenvereniging jaarlijks de Snappenburg de Vriesprijs toegekend aan een pand uit de binnenstad waaraan bijzonder herstel is uitgevoerd.
Voordrachten voor nominatie zijn welkom !

De landelijk opererende Stichting Open Monumentendag initieert jaarlijks de Open Monumentendagen. Daarbij wordt elke keer een apart thema centraal gesteld. Voor Doesburg is de organisatie van dit evenement -altijd op de 2e zaterdag van september- in handen van de Monumentenvereniging.